فروشگاه انصار پخش در راستای چالشهای موجود در استان قم وپای گیری اجناسی که در قم نیاز آن بود ولی به علت نشناختن این نیاز شروع به فعا لیت در حمایت از مصرف کننده گان واسطه ایی وبی نیازی آنها در تهیه این اجناس جدید ولوکس آشپزخانه ودکوری پانهاد و   در سال 84 متولد شد وبه عنوان اولین پخش کننده اجناس تزیینی ودکوری در استان قم شروع به فعالیت کردو  کار مارا سخت تر کرده است یدک کشیدن اولین بودن  وبه شکرانه الهی وهمیاری ولطف شما دوستان عزیز که برای ما موتورقدرت کار است توانسته ایم تاامروز به عنوان تک تاز در این ضمینه فعایت خود راگسترش بدهیم ومنت برسر خود میدانیم تا هر روز به شعار خود نزدیکتر شویم {انصار پخش نماد خدمت یعنی آرامش در خرید...}برای ما افتخار است شما دوستان عزیز هرروز از ما بیشتر بخوا هید تا شاید ما بتوانیم گوشه ایی از لطف شمارا جبران کنیم انشاا... لطفا از تمام قسمتهای سایت دیدن نمایید